top of page

The Future is 

MOSCAA

Girl group from California, USA, since 2023

​洛杉矶华人街舞明星少女舞团

南加联盟杯篮球邀请赛特邀开场演出嘉宾

故乡情美国华人春晚暨慈善晚会演出嘉宾

尔湾高龄关怀慈善活动优秀志愿演出舞者团体

​​更多新闻采访More

MOSCAA Dance Cover

MOSCAA 春晚演出

bottom of page